ועדת חקירה פרלמנטרית

ועדת חקירה פרלמנטרית מורכבת מחברי הכנסת לטובת חקירת סוגיה עליה החליטה מליאת הכנסת. ועדות חקירה פרלמנטריות מוקמות בהחלטת מליאה ופעילותן מוסדרת בסעיפים 128-136 לתקנון הכנסת.

על אף שוועדת החקירה הפרלמנטרית הראשונה הוקמה בשנת 1951 (ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין עצירי המחנה ג’למי) לא היה חוק המסדיר את סמכות הכנסת להקים ועדות חקירה פרלמנטריות עד לחקיקת חוק יסוד הכנסת בשנת 1958. הוועדה שהוקמה בשנת 1951 נסמכה בפעילות על צו משר המשפטים המסמיך אותה כוועדת חקירה ציבורית.

כאמור, בשנת 1958 עם חקיקת חוק יסוד: הכנסת נחקק גם סעיף 22 המסמיך את הכנסת למנות מבין חבריה ועדת חקירה פרלמנטרית “הכנסת רשאית למנות ועדות חקירה, אם על ידי הסמכת אחת הועדות הקבועות ואם על ידי בחירת ועדה מבין חבריה, כדי לחקור דברים שהכנסת קבעה; סמכויותיה ותפקידיה של ועדת חקירה ייקבעו על ידי הכנסת” אולם לא נעשה בסעיף זה שימוש עד להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא תאונות הדרכים במדינת ישראל בשנת 1987.

אמנם חוק יסוד הכנסת נתן לכנסת את הסמכות לקבוע את סמכויות ועדות החקירה אולם זו החליטה בסעיף 135לתקנונה כי לוועדת החקירה יהיו את כל הסמכויות הנתונות לוועדה רגילה של הכנסת. כלומר מדובר בוועדה המוקמת על-ידי הכנסת לצורך חקירת עניין מסוים אולם אין לה כל סמכות שהיא שונה מוועדה רגילה של הכנסת.

בשנת 2017, ערב הקמת ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים ביקש לקדם ח”כ יואב קיש, שכיהן כיו”ר הכנסת, הצעת תיקון לחוק הכנסת וחוק יסוד הכנסת בעניין הרחבת סמכויות ועדת חקירה פרלמנטרית, בדגש על סמכות זימון אזרחים להתייצבות בוועדה וקבלת מסמכים.

הליך הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית מוסדר בסעיף 128 לתקנון והוא קובע כי הצעה לקמת ועדת חקירה פרלמנטרית תוגש במתכונת ועל מכסת הצעה לסדר היום. הכנסת תצביע האם להעביר את ההצעה לועדת הכנסת וזו תחליט האם להקים את הוועדה או להסיר את הנושא מסדר היום. החליטה ועדת הכנסת לאשר את הקמת הוועדה, ייקבעו חבריה וסמכויותיה והנושא יועלה להצבעה אחת במליאת הכנסת.

ועדת חקירה פרלמנטרית תגיש את מסקנותיה למליאת הכנסת בצירוף דעת מיעוט, אם ישנה, ויו”ר הכנסת יוכל להורות על עריכת דיון במליאה בנושא מסקנות הוועדה. מסקנות ועדות חקירה פרלמנטריות אינן מחייבות את הרשות המבצעת או את הכנסת בפעילות כלשהי ופעילותה של ועדת חקירה פרלמנטרית מוגבלת לתקופת כהונת הכנסת בה היא הוקמה.

עד לתחילת הכנסת ה-23 הוקמו מקום המדינה 27 ועדות חקירה פרלמנטריות.

Share:

שינוי גודל גופנים
×